A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Gewijzigd op 30-08-2012 19:27 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Orthodox-gereformeerd kerkgenootschap.

De gereformeerde kerken die zich in 1944 in de Vrijmaking losmaakten van de generale synode, hielden vast aan de naam Gereformeerde Kerken in Nederland, omdat naar hun oordeel de synode door de binding aan nieuwe leeruitspraken de identiteit van de kerken had gewijzigd.

Wel werd op hun eerste eigen synode (Enschede 1945) ter onderscheiding de postale aanduiding ‘onderhoudende artikel 31 KO’ aangenomen; in dit artikel van de doorgaande reformatie), waarvoor kerkelijk gebonden organisaties werden opgericht.

Na de intrekking van de vervangingsformule (zie Vrijmaking) in 1959 laaide de discussie over hereniging opnieuw op, vooral onder diegenen die afkerig stonden tegenover de doorgaande reformatie. Tevens ontstond discussie over de betekenis van het kerkverband en de binding aan de belijdenis.

Toen A. van der Ziel in Groningen samensprekingen met de plaatselijke Gereformeerde Kerk hield, tegen de wil van zijn kerkenraad, werd hij geschorst. Dit mondde uit in een open brief in 1966, ondertekend door onder meer negentien predikanten. Omdat ondertekening van die brief werd beschouwd als disputabel stellen van de belijdenis, werden verschillende predikanten geschorst. Dit leidde tot een nieuwe breuk, waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden. Enkele ondertekenaars gingen over naar de Gereformeerde Kerken.

Hierna kenden de GKV een periode van consolidatie. In 1993 werd het actief kiesrecht voor de vrouwelijke gemeenteleden opengesteld. In de loop van de jaren negentig ontstond meer openheid tegenover andere gelovigen en werden verschillende gereformeerde organisaties opengesteld voor leden van andere kerken.

De GKV hebben een Theologische Universiteit in Kampen (‘Broederweg’). De GKV hebben een kerkorde die gebaseerd is op de Dordtse kerkorde (laatste algemene herziening 1978) en een eigen kerkboek met psalmberijming (waarvan 48 uit het Liedboek) en 41 gezangen (1985).

In 1996 werd een selectie liederen uit het Liedboek voor de kerken vrijgegeven voor gebruik in de erediensten. In 2002 werden daar negentig andere liederen aan toegevoegd. Kerkleden die het met deze en andere ontwikkelingen niet eens waren, begonnen in 2003 een nieuwe vrijmaking onder leiding van emerituspredikant P. van Gurp (1000 à 2000 leden).

Sinds de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2004, zijn de GKV het op een na grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland, met 273 gemeenten, 127.000 leden en 300 dienstdoende predikanten. De GKV onderscheiden zich van de PKN door de binding aan de drie Formulieren van Eenheid serieus te nemen, en van de Gereformeerde Gemeenten door meer nadruk op het verbond en meer openheid voor nieuwe vormen in de eredienst.

De GKV onderhouden banden met ongeveer vijftig buitenlandse gereformeerde kerken en zijn lid van de International Council of Reformed Churches (ICRC). In eigen land worden besprekingen gericht op eenheid gevoerd met de Christelijke Gereformeerde Kerken en verkennende gesprekken met de Nederlands Gereformeerde Kerken. De GKV nemen deel in het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) en het interkerkelijk overleg in overheidsaangelegenheden (CIO).

Auteur: J.P. de Vries uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J.P. de Vries, ‘Van zwakheden en zegeningen’ in: P. Jongeling e.a., Het vuur blijft branden (Kampen 1979), 48-102 ; C.G. Bos, Nederlandse kerkgeschiedenis na 1945 (Groningen 1980) ; D. Deddens en M. te Velde (red.), Vrijmaking – Wederkeer (Barneveld 1994)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!