A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Evangelie

Gewijzigd op 18-12-2012 12:58 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Begrip uit de bijbel. Van het Griekse euaggelion: goed nieuws.

In het Nieuwe Testament komt deze term voor als aanduiding van Jezus’ prediking van het Koninkrijk van God (bijvoorbeeld Mat. 4:23; 9:35; Mar. 1:14-15).

De apostel Paulus noemt de inhoud van de verkondiging aangaande Jezus Christus veelvuldig 'evangelie' (bijvoorbeeld Rom. 1:1,9,16).

In brede zin duidt de term op de boodschap van verlossing door Jezus Christus en op zijn onderricht. Vier boeken in het Nieuwe Testament hebben de titel 'evangelie' gekregen: de evangeliën volgens  Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes (alleen in Marcus 1:1 staat de term echter in het oorspronkelijke opschrift). In deze zin betekent evangelie: een boek waarin verslag wordt gedaan van Jezus’ optreden, boodschap, lijden, sterven en opstanding uit de dood.

Wanneer in kerkdiensten uit een van deze evangeliën wordt gelezen, wordt de evangelielezing kortheidshalve wel 'het evangelie' genoemd. Naar analogie van deze evangeliën is er een groot aantal apocriefe evangeliën geschreven (apocriefen),  die echter qua vormgeving niet alle beantwoorden aan de kenmerken van de nieuwtestamentische evangeliën.

Zo bevat het Evangelie van Tomas alleen spreuken en korte gesprekken van Jezus en bestaat het Evangelie der Waarheid uit een meditatieve verhandeling over de gnosis (gnostiek).

Van apocriefe evangeliën die qua vormgeving waarschijnlijk wel met de nieuwtestamentische evangeliën overeenkwamen, zijn alleen fragmenten bewaard gebleven, zoals de evangeliën van Petrus, van de Hebreeën, van de Nazorenen en van de Ebionieten.

Auteur: Riemer Roukema {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: K. Berger, Evangelie, in: A.S. van der Woude e.a. (red.), Bijbels Handboek, III (Kampen 1987); W.F. Farmer, 'De evangeliecanon van de kerk: waarom slechts vier?', in: E. Eynikel e.a. (red.), Internationaal Commentaar op de Bijbel , II (Kampen 2001)H. Baarlink, 'De vier canonieke evangeliën' en 'De apocriefe evangeliën', in: E. Eynikel e.a. (red.), Internationaal Commentaar op de Bijbel , II (Kampen 2001)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!