A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Inwendige Zending

Gewijzigd op 08-10-2013 09:18 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Verkondiging van het evangelie in woord en daad.

Dit begrip is ontstaan in het begin van de negentiende eeuw in Duitsland, toen men zich ging realiseren dat het niet voldoende was om zending onder de heidenen te bedrijven, maar dat het evenzeer nodig was het evangelie te brengen aan de ‘gedoopte heidenen’ in eigen omgeving. De ‘vader’ van de inwendige zending was J.H. Wichern (1809-1881), predikant in Hamburg. Hij wijdde zich daar aan een zondagsschool onder de verwaarloosde jeugd en kwam via huisbezoek aan de gezinnen in aanraking met de levensomstandigheden aan de onderkant van de samenleving. In 1848 hield hij op de Kirchentag te Wittenberg een rede, waarin hij betoogde dat het ook tot de roeping van de kerk behoort de maatschappelijke en zedelijke nood van het volk te lenigen. De leiding van de kerk gaf geen gehoor aan deze oproep en daarom deed hij een beroep op de gelovigen zelf. Er ontstonden op deze manier in Duitsland allerlei christelijke organisaties die zich bezighielden met vanuit het evangelie geïnspireerde hulp aan de armen en misdeelden.

De diaconessenhuizen hebben in de inwendige zending een grote rol gespeeld, met name in de ziekenverpleging (zie diaconessen). Ook in Nederland schoten deze ideeën wortel, vooral in de kringen van het Reveil. Daar was men er niet alleen diep van doordrongen dat een mens Jezus Christus als zijn verlosser nodig heeft (zie verlossing), maar dat elke volgeling van Jezus ook moet omzien naar de arme en zedelijk ontwrichte medemens. De hervormde predikant Heldringstichtingen.

Ook onder de afgescheidenen (zie afscheiding) werden op dit punt veel activiteiten ontplooid, onder de bezielende leiding van Lindeboom, Lucas, vanaf 1883 docent aan de Theologische School te Kampen. Op zijn initiatief zijn vele christelijke verenigingen opgericht ter verzorging van krankzinnigen, achterlijke kinderen, doofstommen, enzovoorts.

AuteurK. Runia uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Reenders, Alternatieve zending, Ottho Gerhard Heldring en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië (Kampen 1991).

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!