A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Lichaamscultuur

Gewijzigd op 15-11-2012 08:12 by host Gecategoriseerd als Gezondheid en gezin, Uitgelicht
Afbeelding
Zorg voor het welzijn van het lichaam. Vanaf 1900 ontstond een toenemende belangstelling voor het lichaam en lichamelijke activiteiten, die door de kerken niet onverdeeld positief werd ontvangen.

Zowel in protestantse als katholieke kring heerste de opvatting dat de verlangens van het lichaam een hoogstaand zielenleven in de weg zouden staan. Dit was in wezen een antimodernistisch discours dat zich vooral toespitste op wat als excessen van de moderniteit werden gezien: het dansvermaak en de moderne sport. Beide zouden leiden tot uithuizigheid, omgang met andersdenkenden, het verzuimen van kerkbezoek en vooral tot een vroegtijdig ontwaken van seksuele gevoelens. Tevens was het een seksespecifiek debat, omdat de morele paniek zich vooral richtte tegen vrouwen en meisjes als belichaming van de zinnelijkheid.

Het bleef niet bij woorden alleen: zedelijkheidsverenigingen zoals Voor Eer en Deugd, die zich inspanden voor herstel van normen en waarden op zedelijk gebied, ontwikkelden campagnes tegen het dansvermaak en in gemeenteraden kwam het onder druk van de christelijke partijen tot dansverboden of beperkende maatregelen. In de jeugdbeweging werd geprobeerd de volksdans te propageren. Omdat de omgang tussen de seksen bij sport en lichamelijke opvoeding gereduceerd en beter georganiseerd kon worden was de commotie geringer, al werd ook hier geageerd om bepaalde vormen van sportbeoefening tegen te gaan. In de jaren dertig ontstond een meer positief getoonzet debat. Met name enkele paters jezuïeten pleitten voor een herwaardering van het (sportieve) lichaam als een geschenk van God.

Na de Tweede Wereldoorlog is er regelmatig sprake geweest van een opleving van de christelijke weerstand tegen dansvermaak, zoals tijdens de bevrijdingsfeesten, maar ook ten tijde van de rock-’n-rollrage of de houseparties. Sport en lichamelijke opvoeding zijn daarentegen geaccepteerd geraakt als integraal deel van het menszijn van mannen én vrouwen.

Auteur: M. Derks uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: M. Derks, ‘Harten warm, hoofden koel.’ Katholieken en lichaamscultuur: dans en sport, 1910-1940’, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum dl. 12 (Nijmegen 1982) ; Kees Tinga, Hink stap sprong. Naar een nieuwe relatie tussen kerk en sport. Nederlandse Christelijke Sport Unie (Amersfoort/Leidschendam 1997)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!