A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Pax Christi

Gewijzigd op 29-04-2013 10:12 by host Gecategoriseerd als Kerk, Uitgelicht
Afbeelding
Rooms-katholieke vredesorganisatie.

Het Latijnse Pax Christi, vrede van Christus, duidt op de vrede die geschonken wordt door Jezus Christus, die, ofschoon zelf slachtoffer van onrecht en geweld, zich niet wreekte op zijn vijanden of op degenen die hem in de steek gelaten hadden. De vrede van Christus wordt zo de basis van een vrede die heerst tussen slachtoffers van onrecht en geweld, en die vanuit deze slachtoffergemeenschap aan anderen geschonken wordt. Zij staat in contrast met vrede die van bovenaf, door politieke machthebbers, vaak met behulp van militaire macht, wordt opgelegd (Pax Romana). De opdracht tot navolging van Christus is in deze geest op te vatten als de opdracht om vrede te stichten (Mat. 5:9). Dit is een krachtige religieuze en morele overtuiging, die gestalte krijgt in een spiritualiteit van de vrede die in de encycliek Pacem in Terris (1963) een officiële vertolking vond. Uitgangspunt is dat vrede de vrucht is van gerechtigheid (Jes. 32:17), en dus niet zonder structuren en culturen van gerechtigheid en zonder veiligheid van kwetsbare burgers (human security) kan worden gerealiseerd.

Pax Christi zet zich aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd op voor geweldloze beslechting van internationale conflicten,  conflictpreventie en verzoening. Accenten liggen in verzoeningsprojecten na conflicten, bevorderen van naleving van mensenrechten en ontwapening. In Nederland werkt ze nauw samen met het oecumenische Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

De religieuze en morele overtuiging wordt in praktijkgerichte programma’s vertaald: bewustwording en educatie; versterking van de rol van het internationaal recht bij internationale conflicten en versterking van jonge democratieën; en programma’s voor interreligieuze dialoog en spirituele bezinning. Ten behoeve van deze programma’s bevordert Pax Christi ook studie en onderzoek , waaronder een actieve bijdrage aan de politieke discussie tussen pacifisten, degenen die een legitieme verdediging met wapens aanvaarden en degenen die een militaire interventie tegen genocide legitiem achten.

Auteur: Fred van Iersel uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: B. Schennink, In beweging voor de vrede. Veertig jaar Pax Christi (Nijmegen/Den Haag 1988) ; N. Megens en H. Reiding, Bewegen binnen smalle marges. Pax Christi Nederland 1965-1990 (Nijmegen 1999)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!