A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Vrije Universiteit

Gewijzigd op 30-08-2012 17:02 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Universiteit, opgericht in 1880 door de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.

Stuwende kracht hierachter was de politicus en voormalig predikant Abraham Kuyper, die daarin werd bijgestaan door de Amsterdamse predikant F.L. Rutgers.

Haar doel was de beoefening van de wetenschap vanuit een gelovig, gereformeerd standpunt. Instemming met deze doelstelling was dan ook lange tijd verplicht voor wie aan de Vrije Universiteit (VU) wilde werken.

Lange tijd was de theologische faculteit de enige die min of meer voldoende was toegerust; vanaf 1905 gold dat ook de juridische faculteit en de Faculteit der Letteren. In dat jaar werd aan de graden in de rechtswetenschap, de klassieke letteren, Semitische letteren en de wijsbegeerte de zogenaamde effectus civilis toegekend. Een dergelijke graad had voortaan dezelfde waarde als een graad aan een van de andere universiteiten. Mede als gevolg daarvan bleef het aantal studenten aan de VU gestaag toenemen.

Rond 1930 was een tweede keerpunt. In dat jaar werd de Faculteit van Wis- en Natuurkunde geïnstitueerd, en aan het einde van dat decennium was de Faculteit der Godgeleerdheid niet meer de grootste.

Na de Tweede Wereldoorlog zette de groei door, mede door een steeds omvangrijker bekostiging door het rijk. Tegelijkertijd werd ze, in samenhang daarmee, steeds minder afhankelijk van haar achterban.

De VU groeide in de loop van de jaren zestig en zeventig uit tot een middelgrote universiteit. In 1970 werd de grondslag van de vereniging'gewijzigd. Niet langer stonden daarin de ‘gereformeerde beginselen’ genoemd, maar er werd verwezen naar het evangelie van Jezus Christus. Dit verhinderde niet dat het aantal personeelsleden en studenten met een band aan het evangelie in de loop der jaren steeds meer afnam.

Anno 2003 telde de VU twaalf faculteiten en zes interfacultaire instituten, waaraan ruim zeventienduizend studenten studeerden. Aan de VU zijn tweeduizend wetenschappelijke stafleden verbonden, ondersteund door zestienhonderd andere personeelsleden.

Onder dezelfde vereniging ressorteert het VU-medisch Centrum (voorheen Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit) en sinds 2003 de Christelijke Hogeschool Windesheim, die beide overigens een eigen bestuur kennen.

Auteur: M.J. Aalders {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)}

Verder lezen: M. van Os en W.J. Wieringa (red.), Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening aan de Vrije Universiteit'' (Kampen 1980)

Op het web: http://www.vu.nl/nl/

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!