A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Christus

Gewijzigd op 28-08-2012 20:37 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Gezalfde, afgeleid van het Griekse woord Christos. Het is de vertaling van het woord messias, een vergriekste vorm van een oorspronkelijk Aramees woord (mesjicha).

In het Oude Testament wordt gesproken van de gezalfde priester, ter aanduiding van de hogepriester (Lev. 4:3,5,16; Lev. 6:22). Ook Abraham, Isaäk en Jacob kunnen als gezalfden worden aangemerkt (Ps. 105,15).

In het bijzonder gold echter de koning van ambt werden toegerust door zalving met olie (1 Sam.  10:1; 16:13). De zalving met olie staat voor een toerusting met de geest van God, die de gezalfde wijsheid, kracht en inzicht zal schenken.

Ambt en geest gaan geheel samen. Met name aan David en zijn huis worden de beloften van een bijzondere zending en opdracht toegekend. In 2 Samuël 7:12-29 is sprake van een toekomstige redderfiguur, die losgemaakt wordt van de concrete koning en van wie verwacht wordt dat hij in de toekomst als charismatische eschatologische bevrijder zal optreden. 

In de periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament wordt de verwachting steeds sterker  'van een toekomstige redderfiguur (messias) die Gods heilsplan tot uitvoering zal brengen.

De inhoud van de verwachting omtrent een messias die aan het eind der tijden zal optreden is zeer divers en men had grote aarzeling deze verwachting op een concrete historische figuur te leggen. In de berichtgeving van het Nieuwe Testament over het messiasschap van Jezus zien we de verbinding met een nieuwe, op David gelijkende koning, die Israël zou herstellen en die Gods macht aan het licht zou brengen. Ook zien we in deze berichtgeving de overtuiging dat de komst van de Messias de zichtbare voltooiing zou zijn van de geschiedenis.

In de belijdenis van Petrus (Mar. 8:29) klinkt door dat de leerlingen in het optreden van de aardse Jezus de vervulling herkennen van het komende Koninkrijk van God, zoals dat bij de profeten is beloofd (zie bijvoorbeeld Jes. 61:1-3). Volgens het getuigenis van Markus is Jezus veroordeeld omdat hij zei de Messias te zijn (Mar. 14:61). En ook in de veroordeling door Pilatus speelt het een prominente rol of Jezus de koning der Joden is en daarmee een potentiële samenzweerder tegen de Romeinse staatsmacht (Mar. 15:2, 16-20).

In het opschrift ‘de koning der joden’ boven het kruis (Mar. 15:26) (zie: openbaring heeft geschonken.

Steeds meer verdween naar de achtergrond dat ‘christus’ oorspronkelijk een bijvoeglijk naamwoord of titel was. Christus werd een eigennaam voor Jezus; zodoende dat in de geschriften van het Nieuwe Testament de eigennaam Jezus Christus heel gebruikelijk is geworden. Omdat de aanduiding ‘christus’ de hoogheid van zijn zending en roeping aanduidt, staat de Christus als titel op één lijn met andere titels die in het Nieuwe Testament zijn hoogheid en zending aangeven, zoals ‘Zoon van God’ (zie Rom.1:3), ‘Redder’ en ‘Zoon des mensen’.

Binnen de christologie heeft de naam Christus deze functie. Ze is eigennaam voor Jezus en duidt erop dat de betekenis van Jezus Christus is dat God in hem definitief tot het heil van mensen gesproken en gehandeld heeft.

Auteur: C. van der Kooi uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: M. Karrer, ‘Christus’ in: Religion in Geschichte und Gegenwart'' 5, 1150-1151

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!