A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Diaconaat

Gewijzigd op 07-09-2012 19:23 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Dienst van barmhartigheid en gerechtigheid die de christelijke kerk verricht.

De diaconie is de aan de plaatselijke gemeente verbonden instelling die mede gestalte geeft aan het diaconaat en caritas).

De oorsprong van het diaconaat ligt in de ontferming van Christus, die kwam om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De eerste diakenen waren dan ook te vinden aan de tafel van de vroege kerk dus zowel een liturgische als een sociale taak.

Later kregen de diakenen een meer administratieve functie en werd het diakenambt een opstap naar het priesterschap (goede werken waartoe de gelovigen werden opgeroepen. Wie extra geld wilde bestemmen voor de armenzorg doteerde dat aan particuliere fondsen die werden beheerd door armvoogden. De gereformeerde stroming in de Reformatie bevestigde de armenvoogd tot diaken en herstelde hem in zijn liturgische én sociale functie. Het diaconaat werd weer een dienst van de kerk. De particuliere fondsen, die door de armvoogden werden beheerd, vormden voortaan het vermogen van de diaconie van de gemeente.

Om het diaconale vermogen van de gemeente af te zonderen van het overige vermogen van de gemeente (de kerkfabriek) heeft de diaconie van een gemeente die behoort tot de PKN rechtspersoonlijkheid (kerkgenootschap). Om dezelfde reden is het vermogen van een rooms-katholieke parochie dat bestemd is voor de caritas ondergebracht bij de PCI.

In hedendaagse gereformeerde kerkgemeenschappen heeft de diaconie doorgaans geen rechtspersoonlijkheid om te voorkomen dat het diaconaat zich als een van de activiteiten van de plaatselijke kerk of gemeente al te zeer zou verzelfstandigen. In de kerkorde van de PKN wordt de neiging tot verzelfstandiging tegengegaan, doordat het diaconale beleid en de diaconale begroting worden vastgesteld door de gehele kerkenraad, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het gehele leven en werken van de gemeente.

Het diaconaat beperkt zich niet tot het verstrekken van financiële hulp; hij geeft ook advies om armoede te voorkomen, wijst de weg naar andere hulpverlenende instanties en attendeert de lokale en landelijke overheid op misstanden. Hij legt zich bijzonder toe op de vorming en toerusting van de gemeenteleden, opdat die leren om een diaconale gemeente te zijn.

Auteur: L.C. van Drimmelen uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. N. Collins, Diaconia, Reïnterpreting the ancient sources (Oxford 1990) ; A. Noordegraaf, Oriëntatie in het diakonaat (Zoetermeer 1991) ; Hub Crijns e.a. (red.), Barmhartigheid en gerechtigheid (Kampen 2004) ; L.C. van Drimmelen en P. van Oosten, ‘De kerkelijke armenzorg’, in: L. C. van Drimmelen en T. J. van der Ploeg (red.) Kerk en Recht (Utrecht 2004)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!