A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Dialoog

Gewijzigd op 07-09-2012 19:34 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Gesprek of tweegesprek, tegengesteld aan monoloog.

De dialoog is geen conversatie, maar een denkwijze. Het begrip veronderstelt dat geen van de gesprekspartners de waarheid in pacht heeft, maar beoogt die gezamenlijk te zoeken. Socrates geldt als de eerste die deze denkwijze hanteerde in Plato’s dialogen en wordt om die reden de vader van de westerse wijsbegeerte genoemd. De dialoog speelt een belangrijke rol in de politiek en in de kerk. Binnen het christendom ontstond de aandacht voor de dialoog in de twintigste eeuw. Toen werd duidelijk dat, na het afzweren van geweld als middel om de ander tot het eigen standpunt te brengen (zie: godsdienstoorlogen), ook het afgrenzen van het eigen standpunt tegenover dat van andere confessies geen geëigend middel bleek om de ander te bereiken.

De dialoog werd de denkwijze bij uitstek van de oorspronkelijke protestantse oecumenische beweging, die tegenover de wederzijdse vijandbeelden en onderlinge vervreemding binnen het christendom het gezamenlijk karakter van het geloof onderstreepte. Daarna beval ook het Tweede Vaticaans Concilie de dialoog aan, daartoe aangespoord door het kerkelijk grondvlak, in de eerste plaats voor het gesprek binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook voor de ontmoeting met niet-katholieke christenen en nietchristenen. Deze dialoog is inmiddels de toonaangevende gespreksvorm van het christendom.

Behalve in het interkerkelijk gesprek is de dialoog ook in zwang geraakt bij de ontmoeting met andere godsdiensten, in de eerste plaats het jodendom, als de meest verwante. Het gesprek tussen kerk en synagoge is na de Tweede Wereldoorlog op gang gekomen, uitgaand van de na de holocaust schuldbewuste eerstgenoemde gesprekspartner. De resultaten van dit gesprek zijn geringer dan die van de interkerkelijke dialoog. Daarnaast is er een begin van dialoog met andere godsdiensten. Behalve deze interreligieuze dialogen is er ook de dialoog van de kerk met de omringende cultuur.

Auteur: George Harinck uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Robrecht Michiels en Jacques Haers (red.), Een werkzame dialoog. Oecumenische bijdragen over de kerk 30 jaar na Vaticanum II Leuven/Amersfoort 1997)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!