A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Koninkrijk van God

Gewijzigd op 29-08-2012 11:25 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Het machtsgebied waar God zijn heerschappij uitoefent.

Omdat hemel en aarde door hem zijn geschapen, is dit ‘kroondomein’ in principe onbegrensd. Het gezag van de hoogste koning vond echter onvoldoende erkenning in de wereld.

Volgens de profetieën van Daniël zou plotseling een wereldrijk tevoorschijn komen waarin de goddelijke heerschappij triomfeert. De nieuwtestamentische verkondiging van het evangelie bracht het beloofde rijk heel dichtbij, maar bekering bleek dan wel een noodzakelijke toegangsvoorwaarde te zijn (Mat. 3:1-2; 4:17; Mar. 1:14-15; Luc. 4:43). Nadat Johannes de Doper was opgetreden als heraut, gaf Jezus Christus het koninkrijk een gezicht. Zo maakte hij het bereikbaar en toegankelijk.

Geloven in de zoon van God is inburgeren in Gods nieuwe wereld. Men kan de bergrede, waarin Jezus mensen aanspoort om hem gehoorzaam te volgen, beschouwen als het manifest van Gods rijk. Zijn woorden geven richting aan het leven. Als gebed voor onderweg geeft hij het Onze Vadermee: ‘Laat uw rijk komen’. Het reisdoel is bereikt wanneer zijn volgelingen het koninkrijk zullen beërven.

In de geschiedenis van de theologie heeft het koninkrijk altijd een belangrijke rol gespeeld. Volgens de tweerijkenleer moest een scherp onderscheid worden gemaakt tussen het rijk van God en het rijk van de wereld. Tot het rijk van God behoren degenen die in Christus geloven; het staat gelijk aan de christelijke kerk. Tot het rijk van de wereld behoren alle andere mensen op aarde. In beide rijken heeft men, hoewel op verschillende manieren, met God te maken.

Gods alomvattende heerschappij laat echter geen absolute scheiding tussen kerk en staat toe. Sommigen zagen het koninkrijk als een ideaal dat in deze wereld gerealiseerd kan en moet worden. Daarvoor zou wel een radicale verandering van de gevestigde maatschappijstructuren nodig zijn (bevrijdingstheologie, politieke theologie, social gospel).

Men mag echter niet vergeten dat het koninkrijk een rijk van God is en niet van mensen. Anderen beschouwden het koninkrijk vooral als een toekomstige situatie. Enerzijds ontstond daardoor de neiging het rijk te verinnerlijken, bijvoorbeeld door persoonlijke vroomheid en levensheiliging (piëtisme).

Anderzijds werden soms hooggespannen verwachtingen gekoesterd over een spoedige realisering, bijvoorbeeld in de vorm van een duizendjarig vrederijk vol hemelse glorie waarin de gelovigen samen met hun Heer zullen heersen (chiliasme). Hierbij wordt echter te weinig in rekening gebracht dat het koninkrijk een wereldmacht is die heel de schepping omsluit.

Vaak gebruikte begrippen om de dynamiek van het koninkrijk evenwichtig te verwoorden zijn ‘reeds’ en ‘nog niet’. Reeds is Gods wereldheerschappij doorgebroken in Jezus Christus, maar het godsrijk is nog niet voltooid zolang zijn wederkomst op zich laat wachten. Intussen geeft Hij de Geest als voorschot.

Burgers van het koninkrijk leven in de spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’, ofwel tussen werkelijkheid en hoop, tussen vervulling en voleinding. Het gaat bij het koninkrijk dus om een realiteit die zowel present als toekomstig is.

Tegelijk is er voortdurend spanning voelbaar tussen de hemelse en de aardse werkelijkheid. De verheerlijkte Christus belichaamt daarvan zelf het geheim: terwijl Hij de iure als koning heerst in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader, wordt het mensenleven op aarde de facto in menig opzicht beheerst door de machten van het kwaad.

Pas bij het eindgericht, wanneer alle vijanden aan zijn voeten liggen, zal dit veranderen. Vader en Zoon zullen dan voorgoed regeren en hun gezamenlijk bewind zal alom bejubeld worden: de hemel op aarde.

Auteur: P.H.R. van Houwelingen uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Ridderbos, De komst van het Koninkrijk (Kampen 1950) ; B. Rietveld, Gods nieuwe wereld (Kampen 1985) ; P.H.R. van Houwelingen, ‘Koninkrijk van God, koning’, in: A. Noordegraaf e.a. (red.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer 2004), 321-324

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!