A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kristlik Frysk Selskip

Gewijzigd op 31-08-2012 11:10 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Friese christelijke organisatie, opgericht in 1908 te Leeuwarden. Huismans, Sipke gaf de aanzet door in oktober 1907 in het Friesch Dagblad een oproep te plaatsen. Het Kristlik Frysk Selskip moest de thuishaven worden voor de orthodox-christelijke Friezen die zich niet meer thuisvoelden in het sedert 1844 bestaande Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse, dat een neutraal karakter droeg. Belangrijkste doelen van het Selskip waren: vertaling van de bijbel in het Fries; het uitgeven van een psalm- en gezangboek; het bevorderen van het Fries in de eredienst.

In 1923 verscheen een Friese vertaling van de psalmen en de catechismus. Tien jaren later volgde een vertaling van het Nieuwe Testament en in 1943 een volledige Friese Bijbel in de vertaling van Wumkes, Geert Aeilco en E.B. Folkertsma. Naoorlogse hoogtepunten waren in 1977-78 de verschijning van het Lieteboek foar de tsjerken en de nieuwe oecumenische Friese bijbelvertaling. In het begin van de eenentwintigste eeuw richt het Kristlik Frysk Selskip zich vooral op het gebruik van het Fries in de eredienst. Bijna honderd predikanten verzorgen Friestalige diensten, zowel binnen als buiten de provincie Friesland.

Auteur Derk Jansen uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Tinkboek by it 50-jierrich bestean fan it Kristlik Frysk Selskip (Ljouwert 1958) ; J.J. Kalma en H. Oldenhof, Kostgongers fan de Hear (Ljouwert 1983); H.A de Boer e.a. {red.}, Kristlik Frysk Selskip, 1908-1998'' (Dokkum 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!