A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Oude Testament

Gewijzigd op 29-08-2012 12:23 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Eerste deel van de bijbel, bestaat in de protestantse traditie uit 39 boeken die ook binnen het jodendom als gezaghebbend aanvaard zijn. Zij zijn oorspronkelijk in het Hebreeuws of, voor een klein deel, Aramees geschreven.

In de rooms-katholieke traditie behoren tot het Oude Testament ook de zogeheten apocriefe of deuterocanonieke boeken (zie canon en Septuagint). Deze geschriften zijn in het Grieks overgeleverd. Sommige oudtestamentische boeken beschrijven de geschiedenis vanaf de schepping van de wereld tot de terugkeer van het volk Israël uit Babel. Andere bevatten profetieën, psalmen of wijsheidsliteratuur.

Lange tijd werd aangenomen dat de omvang van de verzameling door rabbijnen is vastgesteld tijdens een vergadering in Jamnia omstreeks 90 n. Chr. Aan het einde van de twintigste eeuw is deze theorie door verschillende onderzoekers losgelaten. Zij is moeilijk te verenigen met de uitspraak van Flavius Josephus (eerste eeuw n. Chr.), dat al eeuwenlang geen jood het aandurft iets aan de overgeleverde geschriften toe te voegen of er iets aan te veranderen.

De term Oude Testament gaat terug op de Latijnse vertaling van 2 Korintiërs 3:14. De daar gebruikte uitdrukking ‘voorlezing van het oude verbond’ werd betrokken op de heilige geschriften van Israël uit de tijd vóór de geboorte van Jezus.

Binnen het jodendom is de term Tenach gebruikelijk, die gevormd is uit de eerste letters van de namen van de drie delen van de Hebreeuwse bijbel. Hoewel de christelijke kerk het Oude Testament aanvaardde als goddelijke openbaring, geschreven onder leiding van de Heilige Geest, was er vaak discussie over de blijvende geldigheid.

Sommige christenen waarderen het Oude Testament heel hoog; anderen besteden er in de praktijk veel minder aandacht aan dan aan het Nieuwe Testament.

Auteur: G. Kwakkel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Raymond B. Dillard; Tremper Longman III, Inleiding op het Oude Testament (Heerenveen 2000) ; Th.C. Vriezen en A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur (Kampen 2000)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!