A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Trouw

Gewijzigd op 30-08-2012 17:17 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Als stichtingsdatum van Trouw geldt 30 januari 1943, de dag dat de antirevolutionaire oprichters, onder wie Jan Schouten en Bruins Slot, het ondergrondse blad zijn definitieve naam gaven. Het eerste nummer was toen al verschenen, onder de voorlopige naam Oranjebode. Het was verspreid door de verzetsgroep rond domineeszoon Wim Speelman die eerder Vrij Nederland aan de man had gebracht. Inhoudelijke en organisatorische meningsverschillen met Van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland, hadden eind 1942 tot een breuk geleid.

Na de arrestatie van Schouten in april 1943 werd Bruins Slot de leidende redacteur van Trouw. Het blad groeide uit tot een van de grootste illegale bladen, niet in het minst door het wijdvertakte verspreidingsapparaat van Speelman en zijn kompanen. Trouw gold als de spreekbuis van de ondergrondse ARP, hoewel ook personen uit andere gezindtes meewerkten en hun leven gaven. In augustus 1944 werden 23 opgepakte verspreiders gefusilleerd, nadat de leiding van Trouw een Duits ultimatum van de hand had gewezen. Onderzoek wees later overigens uit dat het lot van de 23 al voor de afwijzing van het ultimatum was bezegeld.

In het zicht van de bevrijding nam Trouw het voortouw tot de oprichting van een Christelijke Volkspartij waarin ARP en CHU zouden moeten opgaan. In een aantal artikelen gaf Bruins Slot de fusiepartij een uitgesproken progressief profiel, de staf brekend over het sociaal-economische beleid dat in de jaren dertig onder Colijn was gevoerd. In de zomer van 1945 schikte Bruins Slot zich echter naar de behoudende opvattingen van Schouten. Teruggekeerd uit het concentratiekamp Mauthausen sprak Schouten de gevleugelde woorden: ‘Ik ben niet veranderd.’

Trouw ging vervolgens een uitgesproken antirevolutionaire koers varen, tot verdriet van veel verspreiders die het initiatief tot een Christelijke Volkspartij hadden toegejuicht. De krant maakte zich sterk voor het behoud van ‘ons Indië’ en trok ten strijde tegen ‘de doorbraak’ en de Partij van de Arbeid. Daarnaast onderscheidde Bruins Slot zich in de kolommen van Trouw als warm pleitbezorger van Europese samenwerking. Begin jaren zestig werden de bakens verzet. Trouw evolueerde van een antirevolutionair orgaan naar een ‘open krant’ van progressief-evangelische snit. Bruins Slot leek zijn in 1945 gedane belofte alsnog te willen waarmaken. Bedrijfseconomisch ging de krant zware tijden tegemoet.

Had Trouw kort na de oorlog bijna een half miljoen abonnees, in de jaren zestig daalde het aantal tot onder de honderdduizend. Een fusie met de Kwartetbladen kon het tij niet keren. Veel Kwartetlezers keerden de nieuwe krant de rug toe, omdat ze van behoudender signatuur waren. Dit was ook de reden dat de redactionele fusie op een mislukking uitdraaide. In 1975, vier jaar na het terugtreden van Bruins Slot, zocht Trouw/Kwartet haar toevlucht tot de Perscombinatie NV. Het blad ontwikkelde zich tot kwaliteitskrant, maar een toestroom van nieuwe lezers bleef achterwege. Na 1990 profileerde het blad zich als een ‘betrokken’ krant die de samenleving in al haar facetten serieus nam en waakte voor cynisme. In 1999 werd Trouw ingrijpend vernieuwd. Als teken dat de krant haar christelijke veren wilde afschudden verdween de kerkpagina. Trouw noemde zich ‘brenger, verklaarder en commentator van nieuws, inspirator en klankbord’ – voor iedereen, kerkelijk en onkerkelijk, en zodoende ‘misschien wel de beste krant van Nederland’.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 8 januari 2009

Verder lezen: Peter Bak, Harde koppen, rechte lijnen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd(Amsterdam-Kampen 1993) ; Peter Bak, Een ‘meneer’ van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968 (Kampen 1999) ; Co Welgraven, Typisch Trouw. Een autobiografie van de redactie (Amsterdam 2002)

Archieven: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit: archief-Trouw en archief-Stichting Christelijke Pers

Informatie op internet: Dagblad Trouw ; Peter Bak, 'De 23 van Trouw'

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!