A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Uitverkiezing

Gewijzigd op 29-08-2012 12:02 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Het uitkiezen van een aantal mensen uit een groter geheel.

De bijbel verhaalt hoe Godhet volk Israël uitkiest en binnen dat volk profeten kiest in zijn dienst. Jezus Christusis Gods verkoren (= uitgekozen) knecht en in Hem wordt de christelijke gemeente verkoren. Gelovigen heten in het Nieuwe Testament ‘verkorenen’. In de dogmatische traditie is de gedachte van uitverkiezing voornamelijk verbonden met het geloof van enkelingen. Gelovigen belijden dat zij hun gemeenschap met God geheel aan Gods initiatief te danken hebben. God heeft hen gekozen uit vrije liefde. De katholieke kerk stelt het geloof van de kerk voorop. De gemeenschap met God komt tot stand via het priesterambt en de sacramenten. Volgens de reformatie brengt het persoonlijke geloof in Jezus Christus een mens direct in gemeenschap met God. Het gereformeerd protestantisme ziet dit geloof als een bijzondere gave van God aan de uitverkorenen.

Uitverkiezing is ook uitgelegd als een vorm van voorbeschikking (predestinatie). Men ging ervan uit dat alles wat er in de wereld gebeurt op de een of andere manier het gevolg is van Gods wil. God kiest wat er zal gebeuren en deze keuze komt vast te liggen in een besluit. Omdat God eeuwig en onveranderlijk is, zo redeneerde men, zijn zijn wilsbesluiten eveneens eeuwig en onveranderlijk, ook het besluit waarmee Hij voor bepaalde mensen kiest. Hierdoor lijkt alles wat er in de geschiedenis gebeurt ‘vooraf ’ vastgelegd te zijn, inclusief het geloven van bepaalde groepen en mensen. De term ‘voorbeschikking’ duidt op deze vastlegging vooraf.

Deze uitwerking van de bijbelse verkiezingsgedachte levert een aantal moeilijke problemen op. Ligt alles wat er gebeurt onveranderlijk en noodzakelijk vast (determinisme)? Is de mens die in God gelooft dan nog vrij? En als de mens niet vrij kan kiezen, is hij dan nog verantwoordelijk voor zijn geloof of ongeloof ? Heeft God ook in de eeuwigheid vastgesteld welke mensen niet geloven (dubbele predestinatie)? Zijn ongelovigen voor eeuwig uitgesloten van de gemeenschap met God? Een theologische controverse tussen Arminiusen Gomarusover de voorbeschikking leidde in 1619 op de synode van Dordrecht tot een scheuring tussen gereformeerden en remonstranten. Geloofsgemeenschappen die een dubbele predestinatie belijden, kennen vaak een somber geloofsleven.

Auteur: J. Muis uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J.G. Woelderink, De uitverkiezing (Delft 1951)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!